تاثیر اینترنت در خواب آلودگی روزانه

به گزارش بهداشت نیوز: در جهــان امــروزی، اینترنــت توانسته اســت اثــرات گسترده‌ای در جنبه‌های مختلـف زنـدگی انسان‌ها بگذارد. اینترنت وسیله‌ای میباشد که بیش افـراد از آن برای فعالیت‌های خـود در کسـب دانـش، آمـوزش، کسب‌وکار و سرگرمی استفاده می‌کنند.

طبق آمار، بـالای ۷۰ درصــد نوجوانــان و جوانــان از اینترنــت، شــامل شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی، سایت‌ها و نرم‌افزارهای آنلاین اسـتفاده می‌کنند و در کل، میزان استفاده این گروه سنی از اینترنت بیش از بزرگسالان میباشد.

هم چنین اطلاعات آماری نشان از آن دارند که حدود نصف کاربران اینترنت جهان در مناطق آسیایی زندگی می‌کنند و در بـین کشـورهای خاورمیانـه نیـز کاربران اینترنت در ایران به‌طور چشمگیری بیش از سایر کشورها هستند.

تاثیر اینترنت در خواب آلودگی روزانه
آن‌گونه که متخصصان امر می‌گویند، از سال ۲۰۰۰ تـا ۲۰۱۶ تعـداد کاربران اینترنت در ایران از ۴ درصـد بـه ۶۸ درصـد زیاد شدن یافته میباشد. ولی این زیاد شدن، با تبعاتی هم همراه بوده میباشد. طبق تحقیقات انجام‌شده، استفاده بی‌رویه از اینترنـت باعث درست کردن افسردگی، اضطراب، تنهایی، بیشتر فعـالی و هم چنین اتخاذ تصمیمات هیجـانی می‌شود.

مطالعات نشان می‌دهند استفاده آسیب‌زا و اعتیـادآور از اینترنت با مشکلات روانی- اجتماعی، افـت تحصـیلی، کاهش عملکرد شغلی، کاهش اعتمادبه‌نفس، کـاهش رابطــه والــدین و فرزنــدان و کمبــود خــواب در بــین دانشــجویان همراه است. به همین دلیل بایستی ضمن انجام پژوهش‌های داخلی دقیق در این رابطه، به درست کردن راهکارهایی برای کنترل مشکلات موجود پرداخت.

در این راستا، پژوهشگرانی از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به انجام پژوهشی پرداخته‌اند که در آن به ارتباط استفاده آسیب‌زا از اینترنت با خواب‌آلودگی روزانه دانشجویان پرداخته شده است.

این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی ۲۸۰ شخص از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اجرا شده میباشد و این افراد، با استفاده از پرسشنامه‌های استفاده آسیب‌زا از اینترنت، مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهند که خواب‌آلودگی روزانه ارتباط شدیدی با استفاده از اینترنت دارد و دانشجویان میبایست تحت آموزش‌ها و آگاهی ضروری در مورد استفاده مفید از اینترنت قرار گیرند.

تاثیر اینترنت در خواب آلودگی روزانه
مالک اباذری، محقق گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و همکارش دراین‌باره می‌گویند: «میانگین سنی شرکت‌کنندگان در این مطالعه حدود ۲۴ سال بود و بر اساس نتایج، نمره استفاده آسیب‌زا از اینترنت برای ۳۴ درصد آن‌ها طبیعی، ۴۵ درصد خفیف، ۱۸ درصد متوسط و ۳ درصد شدید بود. میزان شیوع خواب‌آلودگی روزانه هم حدود ۱۲ درصد بود. ضمناً بر اساس یافته‌ها، بین استفاده آسیب‌زا از اینترنت و خواب‌آلودگی روزانه ارتباط مثبت و قابل‌توجهی به دست آمد».

این محققان در تشریح نتایج اظهار داشته‌اند: «بر اساس یافته‌ها، حدود ۶۶ درصـــد از دانشجویان مورد بررسی، به نحـوی اخـتلال در اسـتفاده از اینترنـت را نشان دادند و ۱۲ درصــد آن‌ها هم در طــول روز احسـاس خواب‌آلودگی می‌کردند».

طبق تعریف محققان فوق، اسـتفاده آسیب‌زا از اینترنـت عبارتی میباشد که برای استفاده غیرقابل‌کنترل، بیش‌ازحد و مضر از اینترنت به کار برده می‌شود.
اباذری و همکارش که این یافته‌ها را در مجله «سلامت و بهداشت» به چاپ رسانده‌اند، با توجه به عوارض خواب‌آلودگی در فعالیت‌های روزانه و زیاد شدن روزافزون کـاربران اینترنت و بروز اعتیاد و آسیب‌های حاصـل از آن، اعتقاد دارند که «ضروری میباشد آموزش‌ها و راهکارهـای ضروری برای استفاده مفید از اینترنـت در اختیـار دانشـجویان و سایر آحاد جامعه قرار گیرد».

 طراحی سایت، پشتیبانی سایت،سئو سایت را با سایت وبسایتک تجربه کنید. جهت مشاهده نمونه کار و سفارش در صفحه نخست سایت با ما در ارتباط باشید.

——————————

مطالب مرتبط: